[Verkoopsvoorwaarden]

ART. 1 : LEVERING

Alle leveringen van goederen en werken en het vervoer van goederen gebeuren op risico van de klant.

ART. 2 : BETALING

Alle betalingen gebeuren te Vlamertinge, contant, behoudens andersluidende overeenkomst die in dat geval uitdrukkelijk wordt vermeld op de bestelbon en de factuur.

ART. 3 : KLACHTEN

Alle klachten over de factuur moeten, om geldig te zijn, gedaan worden binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap.

ART. 4 : WANBETALING

Alle betalingen na de vervaldatum brengen een intrest op van 1% boven de rentevoet van de Nationale Bank, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldatum, wordt bovendien bij wijze van forfaitair schadebeding het factuurbedrag verhoogd met 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.

ART. 5 : EIGENDOMSCLAUSULE

De NV Decadt Houthandel behoudt zich het recht voor op de eigendom van alle goederen die geleverd zijn, doch die onbetaald zijn gebleven, voor zover deze goederen nog niet verwerkt zijn in constructies.

ART. 6 : BEVOEGDHEIDSBEDING

Voor alle geschillen voortspruitend uit de factuur zijn alleen de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper territoriaal bevoegd, behoudens het geval dat partijen in gemeen overleg beslissen om de zaak voor de rechtbank van verweerder te brengen.